Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ติวเข้ม-พระนิสิตวัดพิชยญาติฯ หลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์
Date04/04/2012   Counter : 5919 time

  ติวเข้ม-พระนิสิตวัดพิชยญาติฯ หลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์


"การบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีนั้นต้องเป็นไปตามระเบียบมติของคณะสงฆ์ และจำเป็นต้องให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร และดูแลคณะสงฆ์เพื่อให้ปฏิบัติอย่าง ถูกต้อง สิ่งที่ดีที่สุดคือ การที่ทุกฝ่ายทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันทำหน้าที่ในการบริหาร ในทุกด้านแม้จะเป็นการสอดส่องดูแลก็ถือว่าได้เป็นการดูแลพระศาสนาที่ดีเป็นการป้องกันผู้ที่จะมาปองร้ายเป็นภัยของศาสนาได้ด้วย"

จากคำกล่าวข้างต้น พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรม การมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติ การาม ได้มองเห็นถึงสาระสำคัญของทิศทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพื่อให้ก้าวไปพร้อมกับความเจริญที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้มีพระบัญชาให้พระนิสิตประจำหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ รุ่นที่ 8 วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม และคณะภาค 1 จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องทิศทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ณ วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

การสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่ง มีพระนิสิตประจำหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จากวัดพิชยญาติการาม เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 71 รูป ส่วนใหญ่เป็นพระเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสใหม่ ที่ผ่านการอบรมพระสังฆาธิการ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 ประกอบด้วย จ.นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ซึ่ง สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สนับ สนุนด้านการศึกษา ให้พระสังฆาธิการใหม่ทั้งหมด เข้าศึกษาต่อในด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพื่อจะได้นำความรู้ กลับไปบริหารจัดการภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมุมมองที่กว้าง เป็นไปตามทิศทางของโลกในยุคปัจจุบัน 

พระปลัดอิทธิพล ปธานิโก หรือพระอาจารย์อ๊อด เจ้าอาวาสวัดสายไหม ประธานพระนิสิตประจำหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ รุ่นที่ 8 กล่าวว่า การสัมมนาในเรื่องทิศทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำ การบริหารในองค์กรสงฆ์ บทบาทของพระสงฆ์กับความเป็นผู้นำ และเน้นความเป็นผู้นำตามแนวพุทธ พระสงฆ์ผู้นำกับการตัดสินใจ การสร้างมนุษยสัมพันธ์การติดต่อสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกองค์กรสงฆ์ การพูดแบบผู้นำการพัฒนาพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำและภาวะผู้นำตามแนวพุทธ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่พระสังฆ์ธิการต้องเรียนรู้

สำหรับวัดสายไหมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพุทธศาสนิกชนชาวสายไหม ที่ได้จัดภัตตาหารเพลเลี้ยงแก่พระสังฆาธิการทั้งหมดที่เข้าร่วมสัมมนา 

สำหรับการบรรยายจัดให้มีขึ้น 1 วัน เป็นการสัมมนากลุ่มใหญ่ และการสัมมนากลุ่มย่อย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เข้าร่วมบรรยาย ประกอบด้วย วิทยากรที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ ที่มีประสบการณ์มากมายในการบริหารจัดการกิจการคณะ สงฆ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ อาทิ อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี ป.ธ.9 อาจารย์อักษราวิชญ์ โฉทศรี ป.ธ.9 และอาจารย์วิโรจน์ คุ้มครอง ป.ธ.9 เป็นต้น 

ในช่วงท้ายได้กราบนมัสการ พระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียน เขต และเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี บรรยายธรรมในเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และได้เป็นประธานปิดสัมมนาใน ครั้งนี้ด้วย


หน้า 31


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มจร เป็นประธานในการรับฟังคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    
    ครม.อนุมัติให้ทำMOUระหว่าง"มจรในฮังการี"กับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
    พระราชวรเมธี เป็นประธานในพิธีลาสิกขา และให้โอวาทแก่สามเณรภาคฤดูร้อน มจร  
    พระพรหมบัณฑิต สนทนาธรรมเรื่อง “ศาสนากับประเพณีไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑” ออกอากาศสดในรายการโทรทัศน์ชื่อ“NBT  
    พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑  
    ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตักบาตรสามเณร ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๘๑ รูป โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012