Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สมาชิกกองทุนฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (27 เมษายน 55)
Date27/04/2012   Counter : 5668 time

วันนี้ (๒๗ เม.ย.๕๕) พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ตามข้อบังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรับรองงบการเงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีสมาชิกกองทุนทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาบรรณาคาร โรงพิมพ์มหาจุฬาฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงฯ

พระวิสุทธิภัทรธาดา กล่าวว่า "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดีการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายหลังเกษียณอายุ นอกเหนือจากค่าวัสดีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล สิทธิในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา เป็นอีกทางหนึ่งส่งเสริมการออมเงินของบุคลากรอีกทางหนึ่งด้วย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาจุฬาบรรณาคาร พนักงานประจำอาคาร 92 ปัญญานันทะ เข้าเป็นสมาชิกด้วย"

พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กล่าวว่า "ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ - ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ มีสมาชิกจำนวน ๗๒๖ รูป/คน มีเงินอยู่ในกองทุนฯ จำนวน ๑๕๒,๗๖๒,๖๓๕.๕๐ บาท มีรายได้เกิดจากการลงทุน จำนวน ๑๘,๓๐๓,๔๘๘.๕๗ บาท มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วย ๑๓.๗๔๖๖๗๓๒๙๗๕๒๕ บาท จำนวนหน่วยกองทุน ๑๑,๑๑๒,๖๙๔.๔๘๓๐ หน่วย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทบริหารจัดการการลงทุน ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มาจากส่วนของมหาวิทยาลัยและส่วนของสมาชิก โดยในปีนี้มีบริษัทธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี"

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาชิกที่ประชุมได้รับรองงบดุลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี ๒๕๕๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้มีการหาแนวทางให้บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงานกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ แนวทางการลงทุนที่ปลอดภัยและได้กำไรสูง เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้มีการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขข้อบังคมเพื่อหาแนวทางการพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ ก่อเกิดประโยชน์แก่สมาชิกด้วย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงติดต่อกองทุนได้ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 เวลา 09.30 - 17.00 น. ในวัน เวลา ทำการของมหาวิทยาลัย โทรศัพท์/โทรสาร 035-248-040 ภายใน 8040 ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.mcu.ac.th

ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012